ياد و خاطره شهداي انقلاب وجنگ تحميلي گرامي باد

 آنها ستارگاني بودند كه در تاريكي درخشيدند و راه جهاد را گشودندو بستري شدند براي جاري شدن سيل خروشان انقلابي  جوانان مسلمان و متعهد ميهنمان در جهت استمرار بخشيدن به جنبش اسلامي و رشد آن در ميان خلقهاي تحت ستم

(پدر طالقاني )

شهداي قبل از پيروزي  انقلاب 

 

شهداي سازمان مجاهدين  خلق ايران 

 

شهداي ساير  جريانات  اسلامي 

 

شهداي گروههاي غير   اسلامي 

 

 

شهداي بعد از پيروزي  انقلاب 

 

 شهداي جنگ تحميلي  

 

ساير شهيدان