ويژه نامه چشم انداز ايران ، گفتگو با مهندس عزت الله سحابي

.............................................................. 

 يك پرسش اساسي(ايران و چالش هاي پيش رو)

بحث‌هاي بنيادي ملي - نگاهي گذرا به وضعيت موجود

 بحران‌ها و نابساماني‌هاي مشهود

 بحران‌ها و نابساماني‌هاي نامشهود

 لزوم نگرش منسجم و همه‌جانبه

 سخني با جناح غالب حاكميت

 سخني با اصلاح‌طلبان درون و بيرون نظام

 سخني با اپوزيسيون (منتقدان و مخالفان نظام)

 .............................................................. 

 بحث‌هاي نظري مبتني بر تجربه- آموزه‌هاي ايماني- دانش مديريت

 نظريه پردازي، پس از تجربه

.............................................................. 

 علل ضربه‌پذيري و شكست زودرس جنبش‌هاي ملّي در ايران  نگاه به خارج - جدايي فرد از جامعه

 اعتقاد به يك كل فراگير

 نخست هويت ملي، بعد جامعه مدني

مفهوم و ويژگي‌هاي ملّت

 مباني تاريخي ملّت ايران

 تجربه پيوند ملّي و مذهبي در ايران

.............................................................. 

 ويژگي‌هاي جامعه پايدار از نظر قرآن امنيت- آينده‌‌داري- معاش

 عيني بودن مسئله امنيت در ايران

 تنها بستر مشترك وفاق

 ميثاق: تدوين استراتژي بنيادي ملي

 اصول بنيادي و اعتقادي ملي

 اصول راهبردي مبتني بر تجربه

 موانع رشد بورژوازي ملّي از مشروطه تا امروز

نامه مهندس سحابي براي تبريك به رئيس‌جمهور در سال 1376