شماره22 مهر و آبان 82

شماره23 آذر و دی 82

شماره24بهمن و اسفند82

اولین ویژه نامه کردستان فروردین 1382


شماره19فروردین،اردیبهشت82

شماره20 خرداد و تیر 82
 
شماره21مرداد،شهریور 82