سخني از محمد توسلي

 

خاطره نويسي وگزارش نگاري از شنيده ،ديده هاورفتارهادركشورما كه مردم بيشتر فرهنگ شفاهي دارند متداول نبوده است.درسال هاي اخير تنطيم و انتشار خاطرات معمول شده وخاطرات ارزشمندمتعددي از جمله خاطرات شادروان دكتر محمدمصدق «خاطرات وتألمات دكتر مصدق»وشادروان مهندس مهدي بازرگان «شصت سال خدمت ومقاومت ...»به رشته تحريردرآمده ومورداستقبال مردم قرارگرفته است.تاريخ شفاهي دركشورهاي پيشرفته روش علمي شناخته شده است وبه عنوان منابع قابل استنادو معتبر در اختيارمحققاني كه بخواهند تاريخ واقعي رابه رشته تحريردرآورندقرار مي گيرد.

آموزه هاي ديني در خلال آيات قرآن وسخنان پيشوايان ديني به ويژه نهج البلاغه مسلمانان را به عبرت آموزي از تجربه پيشينيان فرامي خواند.از اين منظرتدوين خاطرات وتجربيات رخدادهاي هر دوره اي وظيفه كساني است كه آن اطلاعات رادراختياردارند.باانتقال تجربيات به نسل هاي بعد،تحقق اين آموزه الهي امكان پذير مي گردد.

كتابي كه خواننده محترم در پيش رو داردخاطرات وگزارش هاي يكي از فعالين صديق مبارزات چنددهه اخير كشور است كه با علاقمندي ودقت زياد ونظرخواهي از كساني كه در جريان رخدادهاي اين دوران بوده اند،تدوين شده است.

آقاي مهندس لطف ا...ميثمي همان گونه كه از خلال خاطرات او در اين كتاب بر مي آيددر طول چند دهه گذشته در بستر رشد حركت اسلامي در ايران فعاليت خودرا ازمدار عضويت انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران آغاز كرده ودر دهه چهل از طريع عضويت در نهضت آزادي ايران ومشاركت در فعاليت هاي دانشجويي و حزبي درمدار بالاتري به نياز دزوني خودپاسخ مي دهد.شرايط سياسي-اجتماعي دهه پنجاه وروحيه حق گرائي و مسئوليت پذيري سرانجام اورابا همرزمان ودوستان ديرين،شهيدان محمد حنيف نژاد،سعيد محسن و اصغر بديع زادگان پيوند مي زند وباپيوستن به سازمان مجاهدين خلق اوليه رشد كيفي بالاتري مي يابد.

بعد از گذراندن دوسال محكوميت بازداشت سال 50وادامه مبارزه مسلحانه درسال 53 در اثرانفجار ،بينايي وقسمتي از دست چپ خودرااز دست مي دهد اماباايمان قوي وتوانائي بيشتر در دوره زندان وبعداز آن برمواضع وارزش ها ي فكري وانساني خودپابرجا مي ماندودر زندان تحت تأثير منحرفين و فرصت طلبان سازمان قرارنمي گيرد.بعد از آزاذي از زندان در سال 57 نيز با تأسيس نهضت مجاهدين خلق به فعاليت هاي خود تا سال هاي اخير ادامه داده است.

آقاي  مهندس لطف الله ميثمي علاوه بر مبارزات اجتماعي-سياسي درعرصه علمي و فني نيز در دوران تحصيل و خدمات مهندسي وكارشناسي درشركت هاي نفتي همواره كوشاوخلاق بوده است و امروز نيزبا علاقه مندي مسائل كارشناسي صنعت نفت را دنبال      مي كند و از صاحب نظران اين رشته محسوب مي شوند .مقالات وديدگاه هاي كارشناسي ايشان درمجله «چشم انداز ايران» كه اخيراً با  همت خودايشان منتشر مي شود انعكاس دارد.

آشنايي اين جانب با آقاي مهندس لطف الله ميثمي به سال هاي 38يا 1339بر مي گردد كه درفعاليت هاي انجمن اسلامي دانشجويان و سپس در سال 1340 درنهضت آزادي ايران همكاري داشته ايم.جلسات مطالعات قرآني دوران دانشجويي با مرحوم مهندس حنيف نژاد كه احتمالاً ساير دوستان نظيرمرحوم مهندس سعيد محسن ومهندس لطف الله ميثمي نيز شركت داشته اندودرتعميق انديشه ديني همه ما مؤثر بوده ازخاطرات فراموش نشدني اين دوره است.

از مهر ماه 1341كه اين جانب براي ادامه تحصيل به خارج ازكشور رفتم،ارتباطم بااين دوستان قطع شد.درسال 1346كه به ايران مراجعت كردم به خاطر شرايط خاص امنيتي فعاليت هاي سياسي خارج از كشورم،اين دوستان قديمي كه درجريان بودنداز هرگونه تماس بامن پرهيز مي كردند.اولين ديداربا تعدادي ازاعضاي سازمان درسلول هاي زندان اوين سپس زندان هاي قزل قلعه،عشرت آباد و شماره4قصر بود.بازداشت اين جانب درمهرماه 1350درارتباط با ارسال نامه كمك به زندانيان سازمان مجاهدين اوليه بودو با آقايان مهندس عزت لله سحابي واكبر هاشمي رفسنجاني ازاين بابت هم پرونده بوديم.درسال 1352تعد از آزادي آقاي مهندس ميثمي اززندان دركنار شهيد محمدعلي رجائي از طريق اودريك حلقه سه نفره باسازمان مرتبط بوديم نشريات داخلي سازمان رامطالعه مي كرديم .آثار انحراف ايدئولوژيك سازمان درآن نشريات ديده مي شدواز طريق ايشان منعكس مي گرديد.

درسال 1353پس ازبازداشت آقاي مهندس ميثمي وبازداشت شهيدرجائي درحادثه ديگري درهمين سال،ارتباط بنده باسازمان قطع شد.اين دوبرادربزرگوارازچنان ايمان وروحيه اي برخورداربودندكه ارتباطات خودشان رابازگو نكردندكه درنتيجه آن امكان ادامه فعاليت برايم فراهم شد.از سال 1357كه آقاي مهندس ميثمي اززندان آزاد شده اند تا كنون كم وبيش باايشان ارتباط وتبادل نظر و همكاري داشته ايم.

مطالعه وبررسي سير مبارزات آقاي مهندس لطف الله ميثمي وخاطرات وخاطرات وگزارش هاي دقيقي كه ازرخدادها وفضاي سياسي-اجتماعي وگاهي فرهنگي چنددهه گذشته ارائه ميدهد مي تواند هم  براي نسل جوان،كه چشم به سوي آينده داردآموزنده واميد بخش باشدوهم براي كساني كه بخواهندتاريخ مبارزات اين دوره رابررسي وتحليل نمايندمورداستفاده قرارگيرد.

صداقت وحافظه بسيار قوي آقاي مهندس ميثمي كه حتي بسياري از جزئيات رويدادهاي گذشته راكه ازحافظه معمولي نظير حافظه اينجانب محو شده است،بخاطر داردوواقعيت هاراباصميميت-اگرچه عليه خوداوويانقدعملكردخود باشد-به تصويركشيده ،اين اثر رااز اعتبار بالائي برخوردار ساخنه است وخواننده مي تواندبااطمينان بيشتري به اطلاعات آن اعتمادكند.

در پايان لازم مي دانم به اختصار به دونكته اشاره اي داشته باشم:

اول –نقش بسيار مهم وتاريخي سازمان مجاهدين خلق اوليه درتداوم ورشدحركت اسلامي ايران ونشان دادن چهره واقعي رژيم شاه در سطح وسيع به مردم وزمينه سازي براي پيروزي انقلاب است.باوجودانحراف وتغييرمواضع بخش مهمي از سازمان درسال 1354وضربات گسترده اي كه برآن واردشدوعملاً جنگ هاي مسلحانه باشكست مواجه گرديد،اما حركت اسلامي ومبارزات ملت ايران بعداز سال 1354تداوم يافت ودرشرايط سالهاي 56و57به پيروزي رسند.مرحوم دكتر بهشتي براساس چنين تحليلي درسال 57 سه عامل «امام خميني»،«دكتر شريعتي»،«مجاهدين»راكه به طورخلاصه «خشم»ملت توصيف مي نمودند،از عوامل مؤثر در پيروزي انقلاب مي دانستند.ارزيابي ونقدعملكردسازمان مجاهدين اوليه براي نسل جوان امروز وفرداي جامعه ضرروري است كه درحوصله اين مختصر نيست.

دوم-خاطرات آقاي مهندس لطف الله ميثمي دراين كتاب وزندگي نامه ساير بنيان گذارن سازمان مجاهدين اوليه به وضوح خط بطلان بر نظرات غرض آلودافرادوگروه هايي ميكشدكه در سال هاي اخير كوشيده اند تشكيل سازمان مجاهدين اوليه راناشي از انحراف وانشعابات اعضاي جوان نهضت آزادي ايران در دهه 40وانمودكنند!!

اينجانب باتقدير وتشكر ازتلاش وزحمات پيگير برادر ارجمند حناب آقاي مهندس لطف الله ميثمي براي نتظيم اين خاطرات وهمكاري صميمانه دوستان ايشان كه محدوديت هارا به خوبي جبران نموده اند،اميدوار است تنظيم اين خاطرات بتواند تداوم و انتشار يابد.

 

محمد توسلي

16/9/78