سخني از احمدصدرحاج سيد جوادي

                                              بسمه تعالي

                                                                                                          روح پدرم شاد كه مي گفت به استاد                 فرزند مرا عشق بياموز دگر هيچ

مي گويند اولين مخلوق خداي بزرگ هم عشق بوده است و هر كس و هر چيز كه بر مبناي عشق ساخته شده باشد عزيز و دوست داشتني است و بعضي از اشخاص را ديده ايدكه سراپا عشق و محبت و احساس هستند و بنياد ساختار جسماني و اخلاقي و احساسي آنهاعشق است و لاغير كه از اين جمله اشخاص لطف الله عزيز را ديده ام كه جهاني از لطف و محبت و عشق است . من  در اولين برخورد او رادركمال شورو هيجان و عشق ديدم و علاقه و دلبستگي من به ميثمي ازهمان ابتدا به خاطر آن همه صفا و پاكي و عشقي بود كه به همه چيز و  از آن جلمه به  اعتقادات و احساسات مذهبي و ملي خود داشت و به مبارزات عليه رژيم عشق مي ورزيد.

وجود ميثمي مملو از پاكي و مردانگي بود كه هر وقت به خانه ما مي آمد بچه ها از ديدن او ذوق مي كردندوبا چه خوشحالي خبرورود اورا به ميدادند.او با عمل نه با شعار به وظيفه اي كه احساس كرده بودبايدانجام دهد اقدام مي كرديعني با تمام وجود كه همت و راستي  وپاكي جزيي از آن بود خود را در معرض رسيدن به اهداف مقدس مذهبي و ملي گذاشته بود و اين امر را هم با از دست دادن ظريف ترين و عزيزترين عضو بدن خود با جوانمردي و مردانگي به ثبوت رسانيد كه الجوُد بالنفس اقصي غاية الجود. همين خاطرات و ماجراي فعاليت ها و مبارزاتش همانطور كه انتظار مي رفت و چنانكه مي خوانيد با عشق و راستي وصفا و پاكي و عاري از هر گونه خودبيني و  خود خواهي است و ناله هاي عشق زندگي او است كه:

  عالم از ناله عشاق مبادا خالي                 كه خوش آهنگ و فرح بخش هوايي دارد

شما خاطرات و گزارش هاي دروغين و خودساختهء چندي اين روزها مي خوانيد كه جزخودگويي و خود پرستي حقيقي در آن نمي يابيد

و پس از خواندن آن همه خودبافتهء بي پايه تعجب كرده پيش خود مي گوئيد:

       تا بداندمسلم و گبر و يهود                   كاندرين صندوق جز لعنت نبود

مهندس  لطف الله ميثمي كه هميشه روشن ضمير بود و روشن دلي هم به آن اضافه شد با استعداد فراوان خدادادي خود چه در تحصيل موفقيت هاي بزرگي داشت و چه در مبارزات سياسي با عشق و دلدادگي به عقايد و احساس خود از آن همه موقعيت ها چشم پوشيد اكنون كتابخانه اي بزرگ يا بهتر بگويم سالها كلاس درس اجتماعي سياسي خود را به صورت خاطرات راستين و واقعي در 430 صفحه در اختيار جوانان عزيز مخصوصاًنورديدگان دانشگاهي گذاشته و بانواي عشق و محبت از آن عزيزان مي خواهد كه آن ها نيز مثل او عاشق پيشه و دلداهء اعتقادات مذهبي و ملي باشندو در عمل هم آن راه اثبات برسانند كه :

   از صداي سخن عشق نديدم خوشتر            يادگاري كه دراين گنبد دوار بماند  

                                                                                                             

                                           احمد صدر حاج سيد جوادي

                                                      3/12/78