الاهرام ژوئيه 99

صلاح عمرالعلي كه يكي از عناصر اپوزيسيون عراق و رييس جمعيت همبستگي ملي عراق است, در يكي از جرايد امارات متحده عربي ادعا نموده است كه ايالت متحده آمريكا و ايران, رايزنيهاي مشتركي را در رابطه با حاكميت سياسي عراق داشته اند. اين توافق كه در واقع اتحاد به منظور سرنگوني صدام حسين تلقي مي شود, با اعطاي امتياز از سوي آمريكا به ايران  ميسر شده است. امتياز نخست, دادن تعهد به جبران خسارتهاي وارده به ايران در طي جنگ هشت ساله و همچنين جنگ خليج فارس و امتياز دوم, اعطاي سهمي از اروندرود به ايران با ضمانت بين المللي است. عمرالعلي مي گويد: در اين مذاكرات, ايران شرط سومي نيز داشته است كه بر مبناي آن در رژيم آينده عراق شيعيان نقشي كليدي را ايفا  كنند. به نظر مي رسد كه آمريكا با اين شرط هنوز موافقت خود را اعلام نكرده است. عمرالعلي ادعا مي كند كه اين مذاكرات در حال حاضر نيز به صورت مخفيانه براي دستيابي به راه حلي نهايي ادامه دارد.