از راه مجاهد تا چشم انداز ايران

     

                 مصاحبه بامديرمسؤول چشم اندازايران

 

n آقاي ميثمي! پيش از انتشار نشريه "چشم انداز ايران", شما نشريه‌اي تحت عنوان "راه مجاهد" منتشر مي‌نموديد. لطفا تاريخچه انتشار "راه مجاهد" و همچنين علل تعطيل شدن آنرا به اجمال بيان كنيد.

o اولين شماره  "راه مجاهد" در آبان ماه 1360 منتشر گرديد و مجوز انتشار آن به صورت هفته نامه بود. پس از مدتي به دليل كمبود امكانات, همچنين وجود فشارهاي سياسي, با اجازه وزارت ارشاد شكل ماهنامه بخود گرفت و مدتي بعد تبديل به دوماهنامه شد. با انتشار شماره 72 (شماره فروردين و ارديبهشت سال 1372 ) از طرف دادگاه ويژه روحانيت جلوي انتشار "راه مجاهد" گرفته شد و منزل مادر اينجانب (آدرس مندرج در نشريه) را هم مهر و موم كردند. به‌دنبال آن نامه‌نگاريهاي متعدد و مشروحي با وزارت ارشاد, قوه قضاييه, دادستاني دادگاه ويژه, معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد (آقاي پورنجاتي) و رئيس وقت دادگاه ويژه روحانيت (آقاي ري‌شهري) صورت گرفت كه تحت  عنوان "سرگذشت قلم" در آخرين شماره راه مجاهد 73 در آبان 1377 درج گرديد. پس از تغيير و  تحولاتي, پرونده "راه مجاهد"  از دادگاه ويژه به مجتمع قضايي ارجاع گرديد و بالاخره در دهم خرداد سال 1376 توسط اين نهاد تبرئه شديم.

 

 

 

n از تاريخ تبرئه "راه مجاهد" تا انتشار شماره 73 مدت زمان زيادي گذشت. دلايل آن چه بود؟

o چون همه امكانات از دست رفته بود, درصدد برآمديم تا با گرفتن وام بانكي, نشريه را راه‌اندازي كنيم. بعد از تماسهاي مكرر, متوجه شديم كه اخذ وام ميسر نيست. ضمنا در اين مدت از مشتركين و دوستان و همراهان نظرخواهي ‌كرديم كه با توجه به تحولات بوجود آمده, نشريه را چگونه منتشر كنيم.؟ شماره 73 را هم كه منتشر كرديم, در سطح روزنامه‌فروشي‌ها  توزيع نشد و صرفا جهت نظرخواهي, براي مشتركين ارسال گرديد.

 

n دلايل تغيير نام از "راه‌مجاهد" به "چشم‌انداز ايران" چيست؟ آيا مي‌تواند به معناي آن باشد كه شما با يك خط مشي جديد فعاليت مجدد مطبوعاتي را آغاز كرده‌ايد؟

o براي ما تشخيص اعمال صالح زمان اولويت دارد و اينكه چگونه در رابطه با آن فعال شويم؟ بنابراين در مورد اسم نشريه حساسيت نداشتيم. شايد اسم "راه مجاهد" از ديدگاه  برخي, يك ادعا تلقي مي‌شد كه تلاش در جهت تزريق يك خط مشي مشخص در جامعه را دارد. در حاليكه از ديدگاه ما هيچكس نمي‌تواند ادعا كند كه يك خط مشي كاملا درست را پيگيري مي‌كند. خود ما هم در جستجوي راه هستيم و در اين راه ‌بايد كارآموزي كنيم. از طرف ديگر با توجه به نظرخواهي از دوستان و خوانندگان نشريه, نام "چشم انداز ايران" را با اين مرحله از جامعه در تناسب بيشتري ديديم. به‌دنبال آن, از وزارت ارشاد تقاضاي تغيير نام كرديم كه در اسفندماه  1377 هيات نظارت بر مطبوعات با اين تغيير نام موافقت نمود.