تجديدنظر طلبي در سرمايه داري ليبرال


    گسترش دامنه بحران آسيا سبب پيدايش تجديدنظرطلبي ايدئولوژيك, در ميان طرفداران متعصب" آزادي مطلق گردش سرمايه" شده است. بحران مالي, بتدريج در حال تبديل شدن به جنگ تجاري است. جابجايي مكرر سرمايه ها, بازارهاي بورس منطقه را بشدت تحت تاثير خود قرار داده و اين امر به نوبه خود توليدات صنعتي را با كاهش درآمد جدي مواجه ساخته است. تمامي كشورهاي  اين منطقه, به دليل اقبال به مدل رشد اقتصادي تجارت آزاد, با دو مشكل مواجه گشته اند: مشكل اول, خروج سرمايه هاي خارجي است كه در گذشته پشتوانه اقتصادي كشورهاي فوق بوده است و مشكل بعدي, انبوه توليدات صنعتي مي باشد كه در حال حاضر بازارهاي متناسب با خود را از دست داده است.  هر چند آمريكا تلاش مي كند با جذب توليدات صنعتي آسيا, به رونق اين منطقه كمك نمايد، ولي آقاي "ويليام دالي" وزير بازرگاني آمريكا, در نوامبر گذشته اعلام كرد: "ما نمي‌توانيم به تنهايي صادرات كشورهاي آسيايي را جذب كنيم". درحاليكه تمامي  كشورهاي دنيا بايد درباره تجارت بين المللي, مزايا و خطرات آن عميقا" بينديشند, پيروان متعصب و جزم انديش اصلي آزادي تجارت, بي پروا به پيش مي تازند.

    "لوموند ديپلماتيك، ژانويه 99"