رجوع مستقيم به كتاب و سنت

 در مناظره‌اي كه رييس دانشكده اصول دين مصر, شيخ الازهر, مفتي اعظم و وزير اوقاف مصر در آن شركت داشتند رابطه فقه و واقعيت به بحث كشيده شد. در اين مناظره چند نكته چشمگير مي نمود. يكي آنكه مي توان با عبور از فقه مدون مذاهب چهارگانه, مستقيما به آيات قرآن و سنت پيامبر رجوع كرد؛بي آنكه تعابيير فقها و اجتهاد آنها ملاك تلقي شود. ديگر آنكه در اتصال به شريعت و رهايي از تقليد, بايد اجتهاد جديدي را شكل داد.

شركت كنندگان در مناظره بر اين نكته تاكيد داشتند كه فقه نبايد به‌طوركلي كنار گذاشته شود و تنها بايد از مقدس شدن آن در حد شريعت جلوگيري نمود. در حال حاضر روالي كه در الازهر دنبال مي شود, رجوع مستقيم به كتاب و سنت و كاستن از نقش تعابير و تفاسير فقها مي باشد. در اين راستا در مرحله مقدماتي نيز آموزش فقه مذاهب حذف شده

است.

 

                              "الحيات، دسامبر98"