سومین ویژه نامه کردستان زمستان 1387

 

 

 

كردستان نيازمند راه‌حلي درازمدت و غيرنظامي

 گفت‌وگو با دكتر صادق زيبا كلام

 

موج در موج

 عباس نصر

 

سياست؛ علم اولويت‌بندي

 مهندس لطف‌الله ميثمي

 

قصور متقابل ولي نابرابر

 مهندس رضا سهرابي

 

نقدي بر يك نقد

 

نگاهي به ويژه‌نامه كردستان و

مقاله‌هاي فاروق كيخسروي و احسان هوشمند

 صالح بهزاد تپوك

 

كدام هوشمندي ايجاب مي‌كند كه...؟

 علي قدمي

 

یاد یادآوران : بهاءالدين ادب

سخنراني مهندس حسين شاه‌اويسي

 

 

 

اولین ویژه نامه کردستان

 

دومین ویژه نامه کردستان

 

    

 سرآغاز

 

درباره هويت ايراني و اقوام

 مهندس لطف‌الله ميثمي

 

كردستان در چشم‌انداز ايران

 كاوه بيات

 

چالش ملي ايران؛ هويت تك‌پايه‌اي

 گفت‌وگو با دكتر پيروز مجتهدزاده

 

تكثر قومي؛ سرمايه ملي و ذاتي فرهنگي ايراني

 گفت‌وگو با پروفسور احمد صدري

 

تنوع قومي در بين كردها:

نگاه كلي از ديدگاه انسان‌شناسي

 دكتر سكندر امان‌اللهي

 

جستاري كوتاه در تاريخ موجوديت كردان

 مهندس حسين شاه‌اويسي

 

گذار از فراز و فرود تاريخ ايران،

 حفظ يگانگي ملي و چندگونگي قومي

 گفت‌وگو با دكتر محمدرضا خوبروي پاك

 

بهاي شالوده‌شكني گفتمان‌هاي

 ايدئولوژيك و سياسي قوم‌گرايانه

 دكتر حميد احمدي