|  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  |  بایگانی مطالب وارده |      

 

 

   مطلب وارده  

31 شهریور ماه 1385 - 2006 Sep 22

 

 

منافع واشنگتن در جنگ اسرائيل
 

 

نويسنده : سيمورام . هرش

ترجمه لطف الله ميثمي

 

به نقل از روزنامه همبستگی از تاریخ شنبه 1 مهر 1358 (بر گرفته از  شماره 39 چشم انداز ایران)

 

مقاله در شماره 39 چشم انداز ایران

 

 

 

مقاله در شمارهای زیر در روزنامه همبستگی منتشر شده است

 

http://www.hambastegidaily.com/internationalresult.asp?code=211

http://www.hambastegidaily.com/internationalresult.asp?code=219

http://www.hambastegidaily.com/internationalresult.asp?code=225

http://www.hambastegidaily.com/internationalresult.asp?code=233

http://www.hambastegidaily.com/internationalresult.asp?code=239

http://www.hambastegidaily.com/internationalresult.asp?code=251

 

 

 

 

 


 

    |  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  |  بایگانی مطالب وارده