گزیده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

    |  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  |  بایگانی مطالب وارده |      

 

 

   مطلب وارده  

15 فروردین ماه 1386 - 2007 05 April

 

چه کسی آیپاک را متوقف می کند؟

 

جورج سوروس

ترجمه : کاوه شجاعی

 

به نقل از روزنامه ی اعتماد ملی چهارشنبه 15 فروردین شماره 328

 

 

    |  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  |  بایگانی مطالب وارده