چشم انداز ایران ویژه نامه 18 تیر تابستان 1384

 

 

 

 

ما را به خاطر بیاور

 

سروده ای از شهيد عزت‌ابراهيم نژاد

                       

ما را به خاطر بياور!

ما را كه تازه جواناني بيست ودوساله بوديم

شور عشق در سينه داشتيم و

پيش از آن‌كه عاشق شويم

سينه بر خاك سوده

                                    مرديم.

***                 

ما را به خاطر بياور!

ما را كه سينه‌سرخاني خنياگر بوديم

و ده به ده

نه در آسمان و نه در كوهسار

و نه بر شاخسار

                        كه در بازار

پيش از آن‌كه آوازه‌خوان شويم

بر شاخه‌اي تكيده از تكيه‌گاه خويش

جان وا سپرديم.

***                 

به خاطر دارم پيامتان را،

                                    سرنوشتشان را،

آري...

و هميشه در گذر‌گاه خاطرم در گذر است

آواز‌هاي صامت سينه‌سرخان سينه بر سيخ

و تجسدِ آرزوهاي بيست و دو سالگان  سينه بر سنگ

و از تكرار يادشان

شايد پيش از آن كه شاعر شوم

بيست و دوساله بميرم.

آمين...