چشم انداز ایران 94 -  آبان و آذر 1394

 

  چشم‌‌انداز جامعه

زنان و خشونت / مينو مرتاضي

خشونت عليه زنان به قدمت تاريخ/ فاطمه راكعي

يادي از انساني مبارز و مولد

ضرورت اقدامات هماهنگ براي مهار خشونت عليه زنان / آذر منصوري

خشونت حاكم بر منطقه و انتخابات در ايران/ نوشين احمدي خراساني

خشونت پنهان عليه زنان/ جلوه جواهري

مرجعيت و كارآمدي چالش بر سر خروج زنان از كشور كمال رضوي

تجارت اعتياد / گفت‌وگو با محمد كرمي

نقطه‌عطف بيداري از اعتياد/ بخش دوازدهم

 

چشم‌‌انداز انديشه

گرايش‌هاي تأويلي قرآن و چرايي آن/ احمد علوي

هستي‌محوري در بيشن طالقاني/ بخش دوم

برتري عقل نوري بر عقل بشري/ حسين مفيد

بازسازي بنيادي جامعه امريكا/ برگردان و تلخيص: علي بهفروز

 

چشم‌انداز تاريخ

تاريخ پس از بمباران تصاوير/ عاصفه صا دقي اسفهلاني

تحريف تاريخ انقلاب/ رحيم روحبخش

عاميانه‌گرايي و عوامفريبي در كودتاي 28 مرداد 1332/ حسين آباديان

قصه ما راست بود؟/ نجيبه محبي

جداشدن از هسته مذهبي و فعاليت مجدد در سازمان ماركسيست‌شده مجاهدين/ گفت‌وگو با محمد صادق ـ بخش هفتم

 

چشم‌انداز سياست خارجي

گروگانگيري امنيت براي پيروزي حزب عدالت و توسعه/ گفت‌وگو با احسان هوشمند

كورسوي اميد در دل يأس

ملت عربستان در بستر تحول/ صبا نائلي

تغذيه‌كنندگان مالي ترور/ برگردان: هادي عبادي

ما را همان‌طور كه هستيم مي‌پذيرند/ برگردان: بهداد صادقي

صحبت‌هاي جنون‌آميز جمهوريخواهان در مناظره / برگردان: صبا نائلي

 

ايران در آيينه رسانه‌ها

چشم‌انداز خوانندگان

 

 

 

 

 

     

آغازين

راهبردهاي امام حسين(ع) در روز عاشورا/ لطف‌الله ميثمي

درسي براي امروز/ حبيب‌الله پيمان

شاه، دخالت بدون مسئوليت/ ميزگردي با حضور حسين شاه‌حسيني، امير طيراني، لطف‌‌الله ميثمي و آرمان رضاپور

در رثاي هرمز مميزي/ كيومرث فرجاد

 

چشم‌‌انداز سياست داخلي

در غرب خبرهايي هست؟/ حميد نوحي

برجام و انتخابات پيش رو/ لطف‌الله ميثمي

نطق‌هاي جناحي/ فائزه حسني

نگراني از نقش هيئت‌هاي اجرايي در انتخابات مجلس/ گفت‌وگو با محمد نعيمي‌پور

نظم قائم به فرد يا نظم مبتني بر سازمان/ گفت‌وگو با فرشاد مؤمني

صداقت بهترين خط‌‌مشي است

سندرم نصف جهان/ گفت‌وگو با سيدمحمود حسيني

جريان‌شناسي نيروهاي سياسي ايران/ سهيل ايزدي

 

خيزش دوباره دانشگاه

سازوكارهاي همگرايي و كاهش اختلافات در عرصه دانشجويي/ ميزگردي با حضور افشين هزاوه، محمدرسول كچوئيان و شهاب‌الدين شهسوارزاده

اعتراض به ورود نيكسون و برقراري روابط با انگليس/ ابراهيم يزدي

جايگاه فعاليت دانشجويي در توسعه پايدار/ محمد توسلي

پيوند دانشجويان با بدنه مردم/ لطف‌الله ميثمي

بيست‌ويك‌سال بعد، حمله دوباره به كوي دانشگاه

سياستمداران دانشجو/ ماهان مؤمني

جريان دانشجويي و تجربه نام و نان/ فهيمه بهرامي

 

چشم‌‌ها و گوش‌ها

 

چشم‌‌انداز اقتصاد و توسعه

منفعت ملي در گرو اقتصاد/ ميزگردي با حضور آقايان مؤمني،‌ ميدري، ديني تركماني، شيباني و عظيمي

در را بر پاشنه ديگري بچرخانيم/ سمانه گلاب

بحران مديريت آب و فاجعه زيست‌محيطي/ گفت‌وگو با داود رضا عرب

اقتصاد به‌مثابه علم اجتماعمي رهايي‌بخش/ علي ديني تركماني

مصدق به امريكا خوش‌بين نبود/ نشست رونمايي از كتاب «اقتصاد ايران در دوران دولت ملي»

بهبود نظام سلامت و آموزش براي كاهش نابرابري / صبا مدني ـ بخش پاياني