فهرست چشم انداز 119 صفحه اول |  بايگاني سال 1398 |    

 چشم انداز ایران - شماره 119 دي و بهمن 1398

 

تأثیر پیروزی بوریس جانسون و استیضاح ترامپ

بر انتخابات 2020 امریکا

جیکوب هِیلبرون

برگردان: هادی عبادی

 

آیا پیروزی حیرتآور بوریس جانسون نشانهای از موفقیت دونالد ترامپ در نوامبر 2020 است؟ موفقیت جانسون، بزرگترین پیروزی از سال 1987، زمانی که مارگارت تاچر برای بار سوم به این منصب انتخاب شد بهشمار میرود. هرچند قهرمان واقعی جانسون، بانوی آهنین بهشمار نمیرود. قهرمان او وینستون چرچیل است. چرچیل سوژه کتاب اخیر جانسون است: چرچیل؛ مردی که تاریخساز بود.

جانسون میخواهد برای خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا از مشی چرچیل الگو بگیرد. اکنون حداقل یک امریکایی که به اتحادیه اروپا به دیده تحقیر مینگرد از پیروزی جانسون افتخار میکند. ترامپ چنین توئیت کرد: «تبریک به بوریس جانسون به علت پیروزی بزرگش! اکنون بریتانیا و ایالاتمتحده میتوانند قرارداد تجاری جدید و بزرگ خود را پس از برگزیت منعقد کنند. این توافق این پتانسیل را دارد که بزرگتر و سودمندتر از هر قراردادی باشد که بریتانیا میتوانست با اتحادیه اروپا منعقد کند.» شاید درسی که ترامپ میتواند از این امر بگیرد این باشد که جانسون توانست نهتنها در آرای حزب کارگر در شمال انگلستان موسوم به «دیوار سرخ» شکاف ایجاد کند، بلکه توانست آن را درهم بشکند. همچون ترامپ که در انتخابات 2016 موفق شد در ایالات دارای کارخانههای فولاد پیروز شود، جانسون نیز توانست رأی طبقه کارگر را که حامی برگزیت و خواستار شکوفایی صنایع سنتی خود بودند از آن خود کند. این موضوع نشاندهنده این امر است که توانایی ترامپ در چنین ایالتهایی اتفاقی نبوده است. این نتایج میتواند برای دموکراتهایی که پیگیر پس گرفتن آرای ایالتهایی چون ویسکانسین و میشیگان هستند نیز مفید باشد تا به دنبال کاندیدای دست چپی همچون کوربن نباشند.

ترامپ میخواهد از توافق تجاری خود با چین نیز در این زمینه سود ببرد. هرچه به انتخابات 2020 نزدیک میشویم، ترامپ باید بتواند به کشاورزان ایالتهای غرب میانه امریکا که از جنگ تجاری امریکا با چین آسیب دیدهاند، نشان دهد در این زمینه پیشرفتهایی حاصل شده است. او چنین توییت کرد: «ما توافق بزرگی را در مرحله اول با چین به ثمر رساندهایم. آنها پذیرفتهاند تغییرات ساختاری زیادی ایجاد کنند و حجم عظیمی از محصولات کشاورزی، تولیدات صنعتی و انرژی ما را خریداری کنند.» نرخ تعرفه بر محصولات چینی از 25 درصد به 7.5 درصد کاهش خواهد یافت و زمانبندی مربوط به 15 دسامبر دیگر اعمال نخواهد شد. اگر برنامههای مربوط به 15 دسامبر اعمال میشد، ریسک رکود افزایش مییافت. بر اساس گزارشها، چین متعهد شده در سال آینده 50 میلیارد دلار از محصولات کشاورزی امریکا را خریداری کند و قوانین حقوق معنوی را نیز سختتر اجرا کند. ترامپ بر اساس این توافق تجاری با چین، به همراه توافقی که با کانادا و مکزیک داشته، میتواند از توانایی خود برای ایجاد توافقات بهتر بهعنوان برگی برنده در انتخابات استفاده کند.

نکته دیگر، موضوع استیضاح است. کمیته قضائی مجلس نمایندگان دو بند از استیضاح را تصویب کرده، اما سناتور میچ مککانل به شبکه فاکس‌‌نیوز گفت این تلاشها بهجایی نخواهد رسید. او به شین هنیتی، مجری این شبکه گفت: «هر کاری که ما جمهوریخواهان در این زمینه انجام میدهم، در هماهنگی کامل با کاخ سفید است. هیچ تفاوتی میان اقدامات ما و اعمال رئیسجمهور برای مدیریت این مسئله وجود ندارد. درنهایت، دموکراتها هیچ شانسی برای بیرون راندن رئیسجمهور از دفترش ندارند.» درواقع سؤال اساسی این است که آیا جمهوریخواهان میتوانند آسیب سیاسی وارده به ترامپ را در اثر این موضوع به حداقل برسانند یا خیر. بر اساس گزارشها، ترامپ میخواهد این موضوع را با شهادت جو و هانتر بایدن به سیرکی رسانهای تبدیل کند، اما مککانل به این موضوع به شکل دیگری مینگرد. او میخواهد این جریان هرچه سریعتر تمام شود تا برای اتفاقات پس از آن بهدرستی برنامهریزی شود؛ اما امری که تاکنون مشهود است، این است که کلیت حزب جمهوریخواه همچون نیروهای ویژه رومی کاملاً به ترامپ وفادار است.

این وفاداری خاص به ترامپ، بسیاری از مخالفان ترامپ را به تعجب واداشته است. جنیفر رابین نویسنده واشنگتنپست، دادههای مربوط به استیضاح را بررسی میکند و دموکراتها را تشویق میکند تا از تمام تلاش خود برای برکناری ترامپ استفاده کنند. او معتقد است جایگزینی ترامپ، امری غیرقابلتصور نیست؛ بلکه به این امر بستگی دارد که دموکراتها چه کسی را برای به چالش درآوردن او نامزد کنند؛ اما درمجموع به نظر میرسد اگر روندهای فعلی همچنان ادامه یابند، مسیر سیاسی ترامپ بهطور روزافزون در حال سختتر شدن است.▪

منبع: نشنال اینترست

 

     فهرست چشم انداز 119 صفحه اول |  بايگاني سال 1398 |