فهرست چشم انداز 117 صفحه اول |  بايگاني سال 1398 |    

 چشم انداز ایران - شماره 117 شهريور و مهر 1398

 

معرفی کتاب «نفت و هژمونیسم امریکا»

تألیف جدید پرفسور محسن مسرت استاد دانشگاه اسنابروک آلمان با عنوان نفت و هژمونیسم امریکا را نشر نی در 404 صفحه منتشر کرده است. مطالب این کتاب بسیار فنی و کارشناسانه است و برای کسانی که مطالعات اقتصاد سیاسی و یا اقتصاد نفت دارند بسیار مفید است. مطالب آن در دو بخش به نامهای «مبانی نظری و تاریخی» و «الگوی مصرف انرژی و آینده انرژیهای تجدیدپذیر در ایران» آمده است. فصول یازدهگانه این کتاب به ترتیب عبارتاند از:

1. منابع انرژی و عوامل تعیینکننده بهای نفت؛ 2. نظریه قیمت نفت؛ 3. معماری قیمت نفت؛ 4. نفت و هژمونی ایالاتمتحده امریکا؛ 5. چالش نفت؛ 6. نفت و امپریالیسم دلارمحوری؛ 7. دورنمای انرژی، نظام جدید جهانی در قرن 21 و انتقال سیستم انرژی از فسیلی به تجدیدپذیر؛ 8. جراحی بزرگ غرب، برای خروج از الگوی نفت؛ 9. اقتصاد وابسته به نفت و دولت رانتی؛ 10. ساختار و ویژگیهای الگوی مصرف انرژی؛ و 11. گزینه الگوی انرژی پایدار: انرژی بدون یارانه، بهینهسازی و گسترش انرژیهای تجدیدپذیر.

 

نشریه چشمانداز ایران مطالعه این کتاب را به کارشناسان این حوزه توصیه میکند.

 

     فهرست چشم انداز 117 صفحه اول |  بايگاني سال 1398 |