فهرست چشم انداز 117 صفحه اول |  بايگاني سال 1398 |    

 چشم انداز ایران - شماره 117 شهريور و مهر 1398

 

چشم و گوشها

 

شهادت حقالناس را جبران نمیکند!

مگر علی ابن ابیطالب به خلفا توهین کرد؟ مگر حسین بن علی توهین کرد؟ مگر علی، فرزندانش حسن و حسین را برای حفاظت عثمان نفرستاد؟ مگر محمد بن ابیبکر پسرخوانده علی نیست؟ مگر امام باقر نمیگوید من از ناحیه پدر و مادر شریفم؛ از یک طرف به پیامبر میرسم از یک طرف به ابوبکر. این حدیثی است که در تمام منابع از آن یاد شده. پس این وحدتشکنی و تفرقهافکنی چه سودی دارد که با این لعنتها و دشنامها تفرقه بیشتری ایجاد کنیم؟ عاشورا میتواند سرمایهای برای صلح و عقلانیت باشد، آن را به بحثی برای خفت تبدیل نکنیم. زینبی که مداحان میگویند چه چیزی برای تبعیت دارد؛ یک زن مفلوک درمانده است. این زینب چگونه میتواند الگو باشد؟ کدامیک از مداحان به خطبه زینب در کوفه و شام اشاره کردند؟ امید که عاشورا به دینسازی جدید تبدیل نشود که سنگ ترازو اشک و شفاعت بشود (حتی برای جنایتکاران). خود امام حسین روز عاشورا گفت اگر کسی حقی از مردم بر گردن دارد با من نیاید. اگر شهید شود شهادت او قابل بخشش حقالناس نخواهد بود. آیا حرف از این مهمتر هم وجود دارد که اگر کشته هم بشود خداوند حقالناس را نمیبخشد. پس اگر حقی بر گردن دارید ادا کنید. چراکه اگر در روز عاشورا هم کشته شوید فایده نخواهد داشت. هیچ حقالناسی حتی با اشک ریختن برای حسین بن علی هم بخشیده نخواهد شد.

برگرفته از سخنرانی دکتر حمید ضیایی

 

مولانا و عزاداری برای خودمان

مولانا از زبان شاعری میگوید عدهای از صبح تا شب عزادار میکنند. شاعر میگوید ماتم کدام بزرگ است؟ بگویید کیست که برای او شعر بگویم؟ گفتن حسین بن علی از دنیا رفته. شاعر گفت کی؟ گفتند ششصد سال پیش. مولانا به آنها میگوید تازه یادتان افتاده بر حسین بن علی گریه کنید؟ به او گفتند تو دیوانهای و دشمن شیعهای؛ مانند برخوردهایی که امروز درباره محققین عاشورا میشود؛ مزدور استعماری و میخواهی بنیان شیعه را متزلزل کنی و حب اهلبیت نداری. مولانا ارادت خودش را اینطور نشان میدهد که حسن و حسین گوشوار خلقتاند و کسی که عشقی به گوش دارد عشق به گوشوار دارد. پیش مؤمن دامن آن پاکروی/ شهرهتر باشد زهر طوفان نوح. مولانا ضمن نشان دادن ارادت به امام حسین میگوید تاکنون خواب بودی که اکنون جامه از عزا میدری. پس عزا بر خود کنید ای خفتگان/ زان که بد مرگیست این خواب گران. حسین که نیازی به عزاداری ندارد. مطهری در حماسه حسینی میگوید مسخرهترین حرفهای تاریخ این است که عزاداری برای تسلی دل حضرت فاطمه است. درحالیکه فاطمه و حسین در بهشت در رضوان الله اکبر هستند. اگر عزایی هست تعزیت و تسلیت در خود ماست. مولانا میگوید: روح سلطانی ز زندانی بجست / سلطانی چون حسین در زندان تن گرفتار بود و روحش رها شد. چونکه اینان خسروان دین بدند/ وقت شادی شد چو بشکستند بند. این بندها و زنجیرها را پاره کردند. مولوی میگوید بر عمر خودتان گریه کنید: این چنین عمری که مایه دوزخ است/ مر قصابان غضب را مسلخ است. عزاداری بر ماست اگر زندگی با ذلت را با زندگی بر عزت ترجیح دهیم. اگر در برابر ظلم مقاومت نکرده باشیم. اینجاست که راه حسین به درد ما میخورد. امام حسین جایی میگوید مردم بنده دنیا هستند و دین هم لقلقه زبانشان است. تا وقتی به درد معیشتشان بخورد دور دین گرد میآیند. وقتی بلا میآید دینداری در کار نخواهد بود. امید که عاشورا را از دکانی برای نام و نان خارج کنیم. به بهانه بالا بردن خودمان حسین را تحقیر نکنیم.

برگرفته از سخنرانی دکتر حمید ضیایی

 

ریشه اسلامهراسی

در اينجا به يکي از موارد دينهراسي اشاره ميشود و آن اينکه يهوديها حضرت مسيح را دجال ناميده و به دليل تجديدنظرطلبي در دين يهود و عهد عتيق، آن را دشمن تلقي ميکردند. همچنين اينکه مسيحيت خود را دين برتر از يهود ميناميد. مسيحيها نيز عملکرد يهوديان و کشتار پيامبران توسط آنها را دشمني تلقي ميکردند. هم يهوديان و هم مسيحيان همين احساس را نسبت به دين اسلام داشتند، چراکه مسلمانان اسلام را دين برتر و آخرين دين معرفي ميکردند. در همين راستاي دينهراسي جنگهاي صليبي با عثماني در تاريخ شکل گرفت که هزينههاي اجتماعي زيادي دربر داشت. يهودستيزي نيز به هولوکاست انجاميد و متأسفانه عوارض آن به فلسطينيها منتقل شد و يهوديها بهجاي انتقام از هيتلر و طرز تفکر او از فلسطينيها انتقام گرفتند. شايد بتوان گفت دين يهود و مسيحيت و اسلام در اصل تفاوتي با هم ندارد و از آدم، نوح، ابراهيم، موسي و عيسي تا محمد همه يک منطق را دنبال ميکردند. «لَا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَک رَبَّنَا وَإِلَيک الْمَصِيرُ» (بقره: 285)

در واقعيت انبيا از نحوه نگرش پايدار و ثابتي دفاع ميکردند. تفاوتهايي که وجود دارد به دليل عنصر زمان و تأثير زمان در شرايط و احکام ميباشد که مرحوم طالقاني در پرتوي از قرآن در ذيل آيه 50 آلعمران به آن پرداخته است. طالقاني با استناد به آيات قرآن ميگويد تورات، انجيل و قرآن هر سه کتابهاي هدايت و نور هستند. تنها چيزي که آنها را متفاوت کرده نقش عنصر زمان است

در کتاب زمان در متن دين، نشر صمديه، اين مطلب به تفسير آمده است و ميتواند پديده دينهراسي و هزينههاي اجتماعي مترتب بر آن را کمرنگ و بيرنگ کند. بهطوريکه دين بهعنوان يک نحوه نگرش و متدولوژي مطرح شود.

 

سکوت و تحریف در رسانه ملی

دوست فرهیخته عزیزی از علامه محمدرضا حکیمی نقل میکرد که زندهیاد مهندس مهدی بازرگان، همراه چند نفر از وزرای کابینه موقت در سال 1358 برای دیدار مرحوم امام به قم رفته بود. آقای بازرگان، منتظر آمدن آیتالله خمینی بوده که وقت نماز ظهر میشود و نماز را برگزار میکند و چند وزیر هم به او اقامه میکنند. در این اثنا آیتالله خمینی وارد میشود و وقتی چنین منظرهای میبیند او هم به صف نمازگزاران میپیوندد و پشت مهندس نماز را اقامه میکند. متأسفانه این گزارش را هیچیک از رسانههای رسمی تاکنون نگفتند. واقعه دیگری هم که تاکنون رسانههای ما به صلاح ندانستند انتشار دهند، سخنرانی شهید بهشتی در روز دهم بهمن 1357 در بهشتزهراست. او در بین جمعیت زیادی که برای استقبال از امام آمده بودند که آمدن ایشان به تأخیر افتاد، صحبت کرد و از جمهوری دموکراتیک اسلامی سخن راند.

رسانه ملی بارها درباره پیشنهاددهنده هفته وحدت یا سکوت کرده یا تحریف، همچنین است درباره پیشنهاددهنده روز قدس و پیشنهاددهنده برگزاری نماز جمعه.

 

برجام نافرجام یا برجام پابرجا؟!

غلامرضا مصدق

اگر برجام نبود تحریمها با پشتوانه قوانین بینالمللی ادامه پیدا میکرد و هر روز هم بر شدت آنها افزوده میشد.

 ایران همچنان دست زیر ساطور، ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل باقی میماند.

 پابرجا بودن شش قطعنامه هستهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران.

 معرفی شدن ایران بهعنوان کشوری لجباز و غیرمنعطف.

 حق غنیسازی اورانیوم برای ایران رسمیت پیدا نمیکرد.

 امریکا از پرداخت هزینه سنگین اخلاقی و سیاسی خروج از برجام بینیاز میشد.

 امروز در معرض جهانیان، ایران بدهکار و امریکا طلبکار بود.

 شکافی که امروز بین امریکا و متحدان قدیمی او بر سر خروج امریکا از برجام بهوجود آمده وجود نداشت.

 در فقدان برجام دوقطبی شدید موجود بین سیاستمداران و نخبگان امریکا بر سر خروج از برجام بهوجود نمیآمد، تمام کاندیداهای دموکرات ریاستجمهوری گفتهاند در صورت پیروزی به برجام برمیگردند.

 جنبشی در دنیا برای رهایی از زیر سلطه دلار به راه افتاده است.

 

مسئله مرکزی جامعه ما چیست؟

سه مسئله مرکزی در اولویت هستند؛ نخست شکاف میان دولت و ملت، دوم شکافهای درون حاکمیتی و به عبارتی شکافهای درون بلوکهای قدرت. سومین مسئله هم شکاف بین ایران و جامعه جهانی. هر سه شکاف هم عمده و مرکزی هستند، اما حساسیت و مبرم بودن شکاف سوم را برجستهتر میدانم. در دوره ریاست ترامپ با استفاده از زمان باید از حمله به سفارت، نوشتن شعاری روی موشک و دیگر شعارهای تهاجمی خودداری کرد. این روش امکان بردـبرد را فراهم میکند. با دیپلماسی فعال در سیاست خارجی، هم شکاف دولت ـ ملت و هم تضادهای درون حکومت کاهش مییابد. بعد از امضای برجام، بیشتر مخالفان جمهوری اسلامی هم آن را تأیید کردند و با توجه به تعامل سازنده با جهان، میتواند جلوی تقابل و درنهایت جنگ مخرب را بگیرد. مضمون صحبتهای فرخ نگهدار در یک گفتوگو در آبان ماه 1397.

 

بنیادگرایی بازار

امانوئل والرشتین، اول نوامبر 2013 هشدار داد که ما شاهد پایان دوران موجود و آغاز دوران جدید هستیم. اقتصاد بازار دچار بحران شده است. امریکا در خاورمیانه دچار گیجی استراتژیک شده و هیچیک از کشورهای خاورمیانه همچون مصر، اسرائیل، ایران، ترکیه، عراق، سوریه و عربستان سعودی از امریکا تبعیت نمیکنند. امریکا دیگر برنده هیچ جنگی نیست و بالکانیزهکردن خاورمیانه که با پروژه سوریه شروع شد به شکست انجامید.

پیشبینی میشود که دیگر دلار ارز مرجع نخواهد بود که روی زندگی و رفاه امریکاییها، تأثیر منفی خواهد داشت. امریکا همچنان یک غول نظامی بلااستفاده باقی خواهد ماند. به نظر میرسد این اظهارنظر والرشتین بعد از بحران 2008 امریکا بود. جالب اینکه رئیسجمهور فرانسه، امانوئل ماکرون اخیراً اعتراف کرده که رهبری امریکا با اشتباهاتی روبهرو بوده است و ما با قدرتهای نوظهوری چون چین، هند، روسیه، ایران و ترکیه روبهرو هستیم.

باید یک طرح بنیادی جدیدی داشت.

 

 

 

نفوذ منطقهای ایران افزایش یافته است

اندیشکده امریکایی شورای آتلانتیک: نفوذ منطقهای ایران علیرغم تحریمهای گسترده دولت ترامپ افزایش یافته است. اثرات اقتصادی تحریمهای لزوماً به ایجاد دستاوردهای راهبردی برای سیاستهای امریکا تبدیل نشده است.

اگر قرار بود تحریمها به تغییر رفتارهای منطقهای ایران منجر شود، انتظار میرفت نفوذ منطقهای ایران طی سالهای 2011 تا 2016 لطمه ببینند. با وجود این، رویدادها و روندها نشان داد که دقیقاً عکس این اتفاق میافتد و در بهترین حالت، نفوذ منطقهای ایران و تحریمها مستقل از یکدیگر هستند.

هیچ شواهدی وجود ندارد که توانمندیهای ایران یا حزبالله یا عزم آنها برای کمک به بشار اسد تغییر کرده باشد.

 

سپاه پاسداران بزرگترین کابوس ترامپ

نشریه امریکایی نشنال اینترست با اشاره به اقدام بیسابقه کاخ سفید در قرار دادن پاسداران در فهرست سازمانهای اصطلاحاً «تروریستی» نوشته نفوذ این بخش از نیروهای مسلح ایران فراتر از توانمندیهای صرف نظامی است. رسانه امریکایی از نیروی قدس سپاه پاسداران بهعنوان یک «سد دائمی» علیه منافع امریکا در منطقه خاورمیانه (غرب آسیا) یاد کرده و به نقش آن در مبارزه با گروههای تروریستی در حال مبارزه با دولت «بشار اسد»، رئیسجمهور سوریه اشاره کرده است. نشنال اینترست تصریح کرده روشهای نامتقارن و غیرمتعارف نظامی سپاه پاسداران توانسته امریکا را دچار چالش کند.

 

هاآرتص: کدام حرف ترامپ را باور کنیم

الکساندر گریفینگ در روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت: کدام حرف را باور کنیم؟ «نابود کردن ایران» با «دیگر نمیخواهیم در جنگهای بیپایان درگیر شویم؟» حرفهای جان بولتون یا خواست مردم ضد جنگی که به او رأی دادند. اگر بخواهیم راهبرد نامنسجم ترامپ درباره ایران را رمزگشایی کنیم به این نکته میرسیم که ترامپ در موضوع ایران، میان «جان بولتون» جنگطلب و رأیدهندگان ضد جنگ خود گرفتار آمده است. او قدرت سیاسی برای به راه انداختن جنگ دارد.

 

مشکل ما تفسیر استبدادی از قانون اساسی است

بهزاد نبوی: نهادهای اجماعی، نظیر قوه قضائیه، شورای نگهبان، صداوسیما، نیروهای مسلح باید نظیر مقام رهبری بیطرف باشند و مداخله آنها در مناقشات سیاسی، ولو به بهانه دفاع از انقلاب و نظام نقض آشکار قانون اساسی است. مشکل ما نه قانون اساسی که تفاسیر استبدادی از آن است.

 

برای حفظ نظام از هر وسیلهای نمیتوان استفاده کرد...

(شرق، 22/6/98)

علی مطهری نماینده مجلس: خوب است که به مسئول مربوطه توصیه فرمایید که اولاً احکام سنگین مخصوص اقدامات مسلحانه و کارهایی مانند جاسوسی و مواد مخدر است ثانیاً انتقاد از نظام به معنای توهین نیست و مجازات ندارد. ثالثاً در تعیین حکم مجازات برای متهمان سیاسی به میزان جرم در جامعه توجه کنند. در مواردی که تأثیر قابلتوجهی در جامعه نداشته به تذکر اکتفا نمایید و رابعاً در اینگونه موارد از بازجوها و قضاتی که عقلشان بر عملشان غلبه دارد استفاده شود.

 

قطببندیهای کاذب و دوقطبی واقعی

برخی سعی دارند، قطببندیهایی چون اسلامخواهی و لائیک یا مشروطهخواهی و مشروعهخواهی و حتی اصولگرا و اصلاحطلب را دوقطبی واقعی ایران نشان دهند. درحالیکه به نظر میرسد دوقطبی واقعی بین جریان انحصارطلب از یکسو و از طرف دیگر بیش از 90 درصد تودههای محروم جامعه باشد. برخی این انحصارطلبی را راست افراطی مینامند.

در مناظرههای انتخاباتی سال 96، شهردار وقت قطببندی 96 درصد به 4 درصد را مطرح کرد که به واقعیت نزدیک بود، اما خود او مصداق 96 درصد نبود.

 

اعتراض اصلاحطلبانه؟

علیرضا علویتبار

(مشق فردا، تیر و مرداد 1398)

به گمان اصلاحطلبان کمهزینهترین راه برای این گذار ترکیب دو شکل «بهبودخواهی حکومتی» و «جنبش اجتماعی» و شکلگیری سازشها و پیمانهای مردمسالارانه میان بخشی از فرادستان و جنبش مردمسالاریخواهانه است.

برخی از شکلهای اعتراض اگرچه غیر خشونتآمیز محسوب میشوند اما غیرقانونی نیز هستند، مانند نافرمانی مدنی. اصلاحطلبان اگرچه میتوانند مروج و خواهان مدارا با معترضان باشند، اما به دلیل ویژگی شکل اعتراضی این اقدامات، مجازات قانونی در پی خواهد داشت. از آغاز روشن است اصلاحطلبان با آگاهی از وجود مجازات برای چنین اعتراضهایی میتوانند مدافع آن باشند و در موقع لزوم خود نیز از آن بهره گیرند.

از نظر محتوایی یک اصلاحطلب نمیتواند مدافع انواع اعتراضها باشد. اعتراضهایی با محتوای مشارکتخواهی، مطالبه جامعه باز، حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی در مقایسه با اعتراضهای قومیتی و منطقهای با اهداف و جهتگیریهای اصلاحطلبانه همسو بوده و قابل دفاعاند. درمجموع میتوان با توجه به تجربههای جوامع دیگر گفت، اعتراضهای سیاسی بیشتر میتواند از نظر محتوایی با اهداف اصلاحطلبانه سازگار باشد.

 

تروریسم نژادپرستانه

اخیراً در الپاسوی امریکا یک جوان 21 ساله با اعلام قبلی در دنیای مجازی با مسلسل به فروشگاهی رفت و مردم را به رگبار بست. انگیزهاش نفرت و مقابله با اسپانیاییزبانها بود، چرا این جنایتها انجام میشود؟ نژادپرستان سفیدپوست معتقدند تعداد مهاجران در حال فزونی گرفتن است و نگراناند که این مهاجران همان جنایتی را بر سر سفیدپوستان آوردند که سفیدپوستان با نسلکشی با سرخپوستان کرده و آنها را نابود کردند. بعد از 11 سپتامبر 2001 بیل کلینتون گفت هزینههایی که در حمله به برجهای دوقلو و پنتاگون دادیم تاوان کارهایی است که ما با سرخپوستان انجام دادیم. جیمز وُلسی رئیس اسبق سیا در پاسخ به کلینتون گفت: آقای کلینتون انتقاد داشتیم اما نه به این بنیادی! گفتنی است هر کس کتابهایی که درباره نسلکشی سرخپوستان را مطالعه کند از شدت ناراحتی نمیتواند کتاب را به پایان برساند.

 

جامعه روحانیت برای اثرگذاری ناتوان است!

رسانههای مجازی: این سخن را نه یک اصلاحطلب بلکه یک فعال سیاسی اصولگرا بیان کرده است.

امیررضا واعظ آشتیانی، فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به سؤال برنا که آیا جامعه روحانیت میتواند در اجماع اصولگرایان تأثیرگذار باشد؟ بیان کرد: جامعه روحانیت یک نقش سنتی دارد و از گذشته نیز جمعی از جامعه روحانیت نقشی را برای اتحاد و انسجام اصولگرایان ایفا میکردند. جامعه روحانیت در دوران گذشته وزن بالایی داشتند، اما در شرایط امروز، جامعه روحانیت نمیتواند نقش گذشته را ایفا کند...

 

تربیت نیرو برای پولدار شدن

(شرق، 5/5/98)

علیرضا پناهیان: ما باید نیروها را برای پولدار شدن و رئیس شدن تربیت کنیم. کسانی که ریاستطلب هستند برای ریاست زمین مناسب نیستند، پس قدرت و پول زمان امام زمان (عج) روی زمین بماند؟ (فارس)

 

ائمه جمعه تحلیلهای جذاب ارائه دهند

(شرق، 5/5/98)

احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران گفت: رسانهها چه مکتوب چه فضای مجازی، نماز جمعه را تخریب نکنند و خوشحال نباشند که نماز جمعه خلوت شده است. تخریب نماز جمعه سرمایهسوزی است. ائمه جمعه باید مطالعه کرده سخن بگویند و تحلیلهای جذاب عرضه کنند.

 

نقش محوری سیا در کودتای 28 مرداد

استیون کینزر نویسنده کتاب همه مردان شاه معتقد است جوهر فشار و تحریمهای امروز علیه ایران همان است که شش دهه پیش در جریان ملی کردن صنعت نفت به ایران تحمیل شد و سرانجام آن، عملیات مشترک انگلیسی و امریکایی آژاکس و برکناری دولت محمد مصدق بود. او بر این باور است که سیاست ایرانهراسی کاخ سفید ریشه در نگاه ایدئولوژیک و انگارههای برتریطلبانه نخبگان سیاسی امریکا و نه در واقعیتهای سیاست ایران و حتی منافع ملی امریکا دارد و به همین دلیل، فشار حداکثری به ایران که نقش اساسی در مبارزه با داعش و القاعده داشته است، توجیه عقلانی ندارند. وی همچنین با بررسی ابعاد دخالت امریکا و انگلیس در کودتای 29 مرداد 1332 میافزاید: بریتانیا دلایل اقتصادی جدی برای سرنگون کردن مصدق داشت، اما تحریمهای امروز امریکا علیه ایران برآمده از تعصب و ایرانهراسی است. کشورهایی چون ایران، کوبا و ونزوئلا در برابر خواستههای واشنگتن سر خم نکردند و ایده سیطره امریکا بر سیاست جهانی را نپذیرفتند. به باور کینزر، تعصب ایدئولوژیک چشمان کاخ سفید را بر منابع راهبردی مشترک امریکا و ایران بسته است و در اشخاصی همچون برایان هوک و اطرافیانش، این ایده وجود دارد که ایران و ایالاتمتحده دو نقطه متضادند که میخواهند این تضاد به یک جنگ واقعی بدل شود. وی تصریح کرد: ایران به دنبال ریشهکن کردن اندیشه جهادی داعش و القاعده بوده و خیلی جدیتر از ایالاتمتحده آن را انجام داده است، زیرا آنها به خون شیعیان تشنه هستند. ایران همچنین منافع خود را در ثبات در خاورمیانه میبیند که قاعدتاً منافع ما هم در همین موضوع است. این نظر در واشنگتن فراگیر است که ایالاتمتحده باید به برجام بازگردد.

استیون کینزر درباره ادعای برایان هوک، نماینده ویژه امریکا در امور ایران که گفته سازمان سیا نقش خاصی در کودتای 28 مرداد و برکناری مصدق نداشت، گفت: دو نکته درباره سخنان وی وجود دارد. نخست انگیزه وی برای بیان این سخنان است. این سخنان شخصی است که برای ضدایرانیترین جریان در واشنگتن لابیگری میکند. این جریان بر این باور است که ضرورت دارد دامان ایالاتمتحده را از آنچه هفتاد سال پیش رخ داد، پاک کند. نکته دوم فضای سخن برایان هوک است. راستش را بخواهید ما کسانی را در ایالاتمتحده داریم که نظراتی بیان میکنند که آدم انگشت به دهان میماند، اما درباره کودتای 28 مرداد، کمترین تردیدی بر مبنای اسناد خود سیا وجود ندارد که سازمان سیا، نقش محوری در اجرای عملیات داشت.

استیون کینزر، خبرنگار سابق نیویورکتایمز و نویسنده چند اثر درباره سیاستهای مداخلهجویانه امریکا در خاورمیانه و امریکای لاتین است. با این حال، وی در ایران بهعنوان نویسنده کتاب «همه مردان شاه» (All the Shahs Men) و «براندازی» شناخته میشود که انتشارات صمدیه، با ترجمه لطفالله میثمی و دکتر توحیدی آن را چاپ کرده است.

 

پیوند افراطیون امریکا و اسرائیل

در گذشته، اسرائیل با کلیت امریکا کار میکرد و متقابلاً امریکا با کلیت اسرائیل برخورد میکرد.

نتانیاهو بدون دعوت اوباما بهعنوان رئیسجمهور امریکا به کنگره امریکا رفت و در آنجا سخنرانی کرد و دولت رسمی امریکا را برنتافت و نشان داد که با جناح خاصی در امریکا پیوند بیشتری دارد.

بدینسان است که برای نخستین بار سرنوشت احزاب افراطی اسرائیل به افراطیترین جناح حزب جمهوریخواه امریکا گره خورده و متعاقباً سرنوشت افراطیترین حزب جمهوریخواه امریکا نیز به افراطیهای اسرائیل گره خورده است.

 

ملاکهای مستقل ایران برای مذاکره

ترامپ، در تبلیغات به نفع خود و آینده انتخاباتیاش در سال 2020 امریکا میگوید جان کری وزیر خارجه اسبق دموکرات امریکا تلاش میکند تا ایران با ترامپ و حزب جمهوریخواه مذاکره نکند تا اینکه دموکراتها در انتخابات سال 2020 پیروز شوند و امریکا دوباره وارد برجام شده و تحریمها یکباره لغو شود. بگذریم از اینکه ترامپ اهل مذاکره نیست و 12 شرط پمپئو برای مذاکره با ایران این مطلب را آشکارا نشان میدهد، در ایران چنین دیدگاهی وجود ندارد چراکه جمهوری اسلامی ایران مذاکره را مشروط کرده به لغو تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی امریکا و همچنین بازگشت امریکا به برجام. اگر این شرایط پذیرفته شود ایران در کادر برجام، مذاکره خواهد کرد و این نشان میدهد که منظور ایران پیروزی جناح خاصی در امریکا نیست، چراکه از یکسو ایران ملاکهای مستقلی برای مذاکره دارد و از سوی دیگر با کلیت امریکا برخورد میکند.

 

معمار اصلی چین کیست و چیست؟

بعضی تصور میکنند معمار و پیشرفتهای چین دنگشیائوپینگ است. برخلاف این تصور برخی معتقدند معمار چین چوئن لای است که از بدو پیروزی انقلاب چین در 1949 نگذاشت که چین با هیچ کشور دور و نزدیک وارد جنگ شود. او 130 ملاقات با امریکا در لهستان داشت و تمام مدتی که چین به یک قدرت اتمی تبدیل میشد تعامل آرام و ملایمی با جهان داشت. او بدون آنکه با مائو درگیر شود و اعتماد او را از دست بدهد قدمبهقدم با حوصله در داخل منظومه جهانبینی مائو سیر میکرد و مائو را قانع میکرد که قدرت چین حزب کمونیست و از همه مهمتر قدرت مائو در سایه مستعد کردن محیط بینالمللی، حداقلسازی تضادهای خارجی، توازن میان نیروهای متخاصم و گفتوگوهای بدون وقفه با همه دشمنان است. برگرفته از نوشته دکتر محمود سریعالقلم.

چشمانداز ایران: با توجه به دیدگاههای فوق که هریک قابل بررسی هستند نباید از نظر دور داشت که مائو توانست به ویژگی اصلی چین یعنی جامعه دهقانی توجه کرده و به تقلید کورکورانه از شوروی نپردازد. او در کتاب «تضاد» نوشته خودش برخلاف لنین و استالین معتقد بود که قانون تضاد قانون اتحاد اضداد است و مبارزه اضداد در پی آن میآید. بدین معنا که تا اضداد نزدیک هم نباشند (توحید) قادر نیستند گلاویز شوند. به نظر میرسد رمز وحدت جامعه بزرگ چین، همین مبارزه در سایه اتحاد باشد و مائو توانست این بستر را برای جامعه متکثر چین فراهم آورد و چوئنلای، دنگ شیائوپینگ و هواکوفنگ مدیون این بسترسازی هستند.

 

     فهرست چشم انداز 117 صفحه اول |  بايگاني سال 1398 |