فهرست چشم انداز 113 صفحه اول |  بايگاني سال 1397 |    

 چشم انداز ایران - شماره 113 دي و بهمن 1397

 

گفتارهای زنانه در باب انقلاب

اگر بخواهیم چند قاب از عکس‌های انقلاب داشته باشیم، در میان آن‌ها به‌احتمال بسیار زیاد عکس‌هایی از حضور رنگارنگ زنان و مردان در کنار یکدیگر انتخاب خواهیم کرد. عکس‌هایی که زنان و مردان را کنار در برابر یک تحول تاریخی می‌نمایاند. شاید این انتخاب برای مشروطه به عکس‌هایی محدود شود همراه با تفنگ و سبیل، هرچند زنان فعال بسیاری در مشروطه نقش آفریدند، اما تصور عمومی از چهره مشروطه، چهره‌ای مردانه است. برای انقلاب، می‌توان عکس‌های بسیاری یافت از زنان با هر پوششی،  دستان به هم زنجیرشده و لبخند و تفنگ‌هایی که بر لوله آن‌ها گل گذاشته شده بود  و حتی عکس زنان انقلابی بر روی دست‌ها. تصاویری که برای اولین بار بود در تاریخ ایران عمومی می‌شد. شاید بتوان گفت چهره انقلاب  کمی هم زنانه است؛ چراکه اولین حضور اجتماعی و عمومی زنان در ایران را با انقلاب می‌توان تصویر کرد. تصویری که ناگزیر، مطالبات آن‌ها را به انقلاب پیوست خواهد کرد. چهل‌سالگی انقلاب بهانه خوبی است که این تصویر را بیشتر بکاویم و ببینیم تصویری که آن روزگار نماد شور و حرکت بود  امروز چه مشخصاتی دارد.

 

     فهرست چشم انداز 113 صفحه اول |  بايگاني سال 1397 |