انتخاب :رهبری جهانی یا سلطه بر جهان

  فهرست مطالب

  پيشگفتار نويسنده

  سخن ناشر و مترجم -  لطف‌الله ميثمي

      ارزيابي‌ها:

 

        دكترابراهيم يزدی

          منافع و امنيت ملي و فهم تحولات جهان بيرون  

 

        فريد مرجايي -   "جمهوري" يا "امپراتوري"؟

 

 فهرست مطالب

پيشگفتار نويسنده

 

بخش اول: سلطه امريكا و امنيت جهاني

      

        فصل اول: معضلات ناشي از فقدان امنيت ملي

        فصل دوم: معضلات ناشي از بي‌نظمي نوين جهاني

        فصل سوم: معضلات مديريت اتحاد

 

بخش دوم: پيشوايي امريكا و منافع عمومي

        فصل چهارم: معضلات ناشي از جهاني شدن

        فصل پنجم: معضلات ناشي از دموكراسي همراه با پيشوايي

 

خلاصه و نتيجه‌گيري: سلطه يا رهبري

قدرداني

 

ارزيابي‌ها:

          منافع و امنيت ملي و فهم تحولات جهان بيرون دكترابراهيم يزدي

          "جمهوري" يا "امپراتوري"؟                    فريد مرجايي

 

نمايه

 

جهت دريافت كتاب با ما مكاتبه نماييد